Landmeetkunde

Opmeting bestaande toestand

Onze landmeters komen ter plaatse om alles op te meten met behulp van een totaalstation met ingebouwde GPS-ontvanger. De meetgegevens worden verwerkt tot een gedetailleerde Autocad-tekening met duidelijke layerindeling. Er wordt gewerkt volgens algemeen aanvaarde meetvoorschriften of volgens de specificaties van onze klanten.

De terreingegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van een digitaal terreinmodel (DTM), waarmee het grondverzet kan berekend worden.

Architectuurmetingen

Op vraag van architecten en projectontwikkelaars worden geregeld gebouwen opgemeten. Dit kan gaan van een eenvoudig gebouw tot een volledig gebouwencomplex of monumentale gebouwen zoals kerken en kastelen. Afhankelijk van de context worden grondplannen uitgetekend, maar ook doorsnedes, gevelzichten en gabaritten.

Tegenwoordig wordt er meer een meer geopteerd om de opmetingen uit te voeren met behulp van 3D-scanning, gezien deze meettechniek heel wat voordelen biedt (zie 3D-laserscanning).

wegeninfrastructuur

Plaatsbeschrijvingen

Je kan bij ons terecht voor het opmaken van een gedetailleerde plaatsbeschrijving van gebouwen of wegeninfrastructuur. De rapportage bestaat uit een uitvoerige beschrijving, aangevulde met digitale foto’s en eventueel video-opnames.

Zettingsmetingen en monitoring

Voor het opvolgen van zettingen beschikken we over een digitaal waterpasinstrument. De meetgegevens worden verwerkt tot een duidelijk rapport, dat als basis kan dienen van opvolgingsmetingen. De periodiciteit hiervan gebeurt in overleg met de klant.

Ook voor nauwkeurige vertikaliteitsmetingen kan je bij ons terecht.

Industriële metingen

Met behulp van de nauwkeurige meetapparatuur wordt assistentie verleend bij het bouwen van nieuwe installaties, te bouwen structuren en het uitlijnen van de diverse productieonderdelen.

rioolinventarisatie
rioolinventarisatie

Opmeting  rioleringsstelsels

In functie van rioolbeheer wordt ons vaak gevraagd om bestaande rioleringsstelsels in kaart te brengen. In een eerste fase worden de putdeksels opgemeten door middel van totaalstation en GPS.

Daarna gaat één van onze gespecialiseerde meetploegen ter plaatse met 2 of 3 opmeters om de configuratie van de riolering op te meten (diepteligging, diameters, stroomrichting, …). Deze parameters worden op het terrein ingebracht in een veldboek.

De meetgegevens worden verwerkt tot digitale fiches of een opmetingsplan of worden verder gebruikt voor de opmaak van een databank.

Zie ook “inventarisaties openbaar domein”.

Perceelsmeting

Ons bureau heeft meerdere beëdigde landmeters in dienst, die heel wat ervaring hebben in het uitvoeren van perceelsmetingen en grensonderzoek. Zij staan in voor het opmaken van een proces-verbaal van opmeting, al dan niet in combinatie met het materialiseren van de hoekpunten.

Ook van prekadastratie kan je bij ons terecht.

Maatvoering en uitzetwerk

Diverse aannemers doen op ons beroep voor het uitzetten van assen en kolommen bij de uitvoering van hun werven. Dit gebeurt in nauw overleg met de aannemer en het studie/architectenbureau. Na het terreinwerk wordt een duidelijk rapport afgeleverd zodat er nooit onduidelijkheden kunnen zijn.